Frequently Asked Questions

پس از استعلام از بنیاد شهید، خطای "فرد عضو جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی باشد" نمایش داده می شود.
نمایش خطای " فرد عضو جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی باشد" بدین معناست که فرد در سامانه بنیاد شهید عضو نمی باشد و می بایست برای عضویت به این سازمان مراجعه نماید.
در این حالت، امکان صدور معرفی نامه برای وی وجود ندارد.

Back To Index > بنیاد شهید و امور ایثارگران


 Last updated Wed, Jun 14 2017 9:12am

Please Wait!

Please wait... it will take a second!