Frequently Asked Questions

نکات مربوط به "بخشودگی جرائم"

  • 80 درصد جرائم دیرکرد توسط سیستم مالیاتی بخشیده می شود. برای اعمال 20 درصد دیگر باید کاربر، درخواست بخشودگی جرائم را ثبت کند. در صورتی که برای ان سال 20 درصد بخشوده شده باشد، دیگر نیازی به ارسال نیست.
  • کاربر می تواند از قسمت "درخواست بخشودگی جرائم" برای ممیزی درخواست را بفرستد . درخواست بخشودگی جرائم (از صفر تا کل مبلغ آن 20 درصد) دست ممیز است و تایید درخواست به منزله بخشودگی کامل جرائم نیست. اگر کل مبلغ بخشیده نشده باز می توانید برای ممیز درخواست ارسال کنید . توجه کنید برای سالی که مد نظرتان است، باید وارد پرونده ای شوید که ان سال در بازه مالکیت شخص باشد.

Back To Index > مالیات بر مشاغل خودرو


 Last updated Wed, May 29 2019 12:28pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!