Frequently Asked Questions

نکات مربوط به قبض یا مفاصا:
  • اگر قبض در سیستم نبود (نمایش قبوض صادره)باید درخواست قبوض قدیمی بدهد (حوزه روی قبض مهم ست) و استعلام بر اساس حوزه است. برای گرفتن شماره قبض هم باید مودی مفاصا را به اداره امور مالیاتی ،قسمت وصولی (حسابداری) این اداره مراجعه کنندو گواهی وصولی قبض این برگه مفاصا را بگیرد . سپس کاربر دفتر در قسمت "قبوض قدیمی" (تا تاریخ شروع بکار سامانه جدید (حدودا اواسط سال 94)) و قسمت "مفاصا حساب صادره از سایر مراکز" این قبض وصولی را ثبت کنند. توجه کنید اگر فقط قبض دارد فقط اطلاعات ایکن " قبوض قدیمی" ولی اگر مفاصا بود هم اطلاعات "قبوض قدیمی" و هم "مفاصا حساب صادره از سایر مراکز" ثبت شود.
  • قبوضی که مربوط به مالک قبل تر یا بیشتر گرفته شده باشد اما مفاصای ان گرفته نشده است.باید مودی به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید
  • مفاصا مربوط به چند مالک قبل است و به مالک قبل منتقل نشده و روابط مالکیت هم درست تعریف شده است: مودی به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید
  • اگر شماره قبض مالک قبل یا جاری در سرور قبض بانک بود اما ننشسته بود ارجاع تیکت از کانون به سازمان. اما اگر شماره قبض در سرور قبض بانک هم نبود باید به اداره کل قسمت قبض بانک مودی مراجعه نماید تا بررسی کنند.  (برای بررسی سرور قبض بانک و سرور مالیات، لطفا کاربر به پشتیبان کانون تماس حاصل فرماید)
  • اگر شماره قبض در سرور بانک ملی،. وضعیت "باطل شده" باشد: یعنی قبض به هر دلیلی مشکل داشته و باید مودی به اداره کل امور مالیاتی بخش قبوض بانکی مراجعه نماید و دلیلش را همین قسمت به مودی می گوید. وضعیت"تحویلی" : یعنی در سیستم قبض بانک در اداره امور مالیاتی مشخص نیست. فرد باید به اداره امور مالیاتی قسمت قبض بانک مراجعه کند. هم   وضعیت "نامشخص": یعنی از سمت اداره مالیات استعلامش از سمت بانک گرفته نشده است. کاربر باید شماره قبض را در قسمت استعلام قبوض صادره بزند تا وصول شود. 
  • اگر مبلغ مفاصا صفر باشد و اعمال نشده باشد: اگر شماره قبض نداشته باشد، باید مودی برای تایید مفاصا به اداره امور مالیات مراجعه نماید 
  • استرداد قبوض با هر مبلغی : مراجعه به اداره کل

Back To Index > مالیات بر مشاغل خودرو


 Last updated Wed, May 29 2019 12:28pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!