Frequently Asked Questions

خطای"برای سال مالی کنونی میزان مالیات تعریف نشده است"
  • برای سال مالی کنونی میزان مالیات تعریف نشده است: تاریخ شروع مالکیت نباید قبل از مدل خودرو باشد و در صورت این مغایرت می بایست از طریق درخواست تایید اطلاعات خودرو نسبت به برطرف کردن آن اقدام کرد. در صورتی که این مغایرت وجود نداشته باشد می بایست تیکت به واحد پشتیبانی ارسال شود.     بعنوان مثال: تاریخ شروع بکار خودرو یکی از ماه های اخر سال 95 باشد ولی مدل خودرو96 است. در این موارد لطفا در قسمت "درخواست تایید اطلاعات پرونده" موضوع را "عدم تطابق مدل خودرو و تاریخسند شروع بکار خودرو" انتخاب و تاریخ شروع را 1/1/96 بزنید تا ممیز تایید کند. 

Back To Index > مالیات بر مشاغل خودرو


 Last updated Wed, May 29 2019 12:28pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!