Frequently Asked Questions

پس از ثبت درخواست ، متقاضی به کدام یک از مراکز بهداشتی میتواند مراجعه کند؟

 متقاضی پس از ثبت درخواست، جهت بررسی سوابق، می بایست به هریک از مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه خود که قبلا اعلام شده است ، مراجعه کند.
درواقع بهتر است متقاضی به نزدیکترین مرکز بهداشتی به محل کار خود مراجعه فرماید

Back To Index > صدورکارت بهداشت - وزارت بهداشت


 Last updated Mon, Oct 12 2020 5:13pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!