Frequently Asked Questions

اگر قبض یا مفاصایی در پرونده ثبت نشده بود چه اقدامی باید انجام داد ؟

  •  باید درخواست قبوض قدیمی بدهد (حوزه روی قبض مهم ست) و استعلام بر اساس حوزه است. برای گرفتن شماره قبض هم باید مودی مفاصا را به اداره امور مالیاتی ،قسمت وصولی (حسابداری) این اداره مراجعه کنند و گواهی وصولی قبض این برگه مفاصا را بگیرد . سپس کاربر دفتر در قسمت "قبوض قدیمی" و قسمت "مفاصا حساب صادره از سایر مراکز" این قبض وصولی را ثبت کنند.
Back To Index > مالیات بر مشاغل خودرو


 Last updated Wed, May 29 2019 12:28pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!