Frequently Asked Questions

گزینه درخواست "اظهارنامه قدیمی" در سامانه مالیات بر مشاغل
 اين قسمت جهت ثبت اظهارنامه هاي مربوط به عملكردهاي 88 و 89 در سيستم قرار داده شده است بدین منظور اگر اظهار نامه در سال 88-89 پرداخت شده باشد
اما در سیستم ثبت نشده باشد :
الزامیست کاربر دفتر،
اظهارنامه قدیمی را در این قسمت بارگذاری نماید . پس از تاييد مميز، وضعيت اظهارنامه مودي مشخص خواهد شد.

بدین منظور ابتدا وارد پرونده شوید بر روی گزینه "درخواست جدید" کلیک نمایید .
کد ملی مودی که دارای اظهارنامه است را وارد نمایید .
سال عملکرد: سال مربوط به اظهار نامه میباشد. (سال 88 یا 89 را وارد نمایید .)
شماره ثبت اظهار نامه همان شماره دبیرخانه قید شده روی برگه اظهارنامه است .
تاریخ ثبت اظهار نامه نیز بر روی برگه اظهارنامه قید شده است .
نکته: ثبت اظهار نامه مربوط به سال 90 به بعد امکان پذیر نیست.


Back To Index > مالیات بر مشاغل خودرو


 Last updated Wed, May 29 2019 12:28pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!