Frequently Asked Questions

اگر شناسه خودرویی اشتباه برای کد ملی ثبت شده بود چه باید کرد ؟

دو وضعیت وجود دارد که در ادامه توضیح داده می شود.

1- شخص روی خودرو مالکیتی نداشته و برایشان به اشتباه تشکیل پرونده شده است،  مودی با برگه تاریخچه پلاک یا خلاصه پرونده  برای شناسه مذکور ، به همراه مدارک دیگر به اداره مالیات مراجعه کرده تا از این طریق ، مالکیت اشتباه از سیستم حذف گردد.

2- اگر برای مودی یک پرونده با شناسه اشتباه شبیه به شناسه خودرو مودی تشکیل پرونده داده شده باشد (اختلاف یک یا چند حرف با شناسه درست وجود داشت) باید وارد پرونده با شناسه اشتباه شوید و در قسمت " درخواست تایید اطلاعات پرونده" (اشتباه بودن تاریخ شروع مالکیت )، شناسه صحیح را وارد کنید تا این پرونده حذف گردد در قسمت توضیحات هم بنویسید "لطفا این پرونده با شناسه اشتباه که برای خودرو ثبت شده را حذف نمایید و پرداختی های صورت گرفته روی شناسه اشتباه به پرونده با شناسه درست انتقال یابدBack To Index > مالیات بر مشاغل خودرو


 Last updated Wed, May 29 2019 12:28pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!