Frequently Asked Questions

در زمان عدم وصول قبض پرداختی مالیات در قسمت "نمایش قبوض صادره" چه باید کرد؟


کاربر دفتر باید از ایکن "نمایش قبوض صادره" شماره قبض پرداخت شده را بردارد و در قسمت " استعلام قبض پرداختی " جستجو نماید "قبض وصول شد" نمایش داده شود در صورتی که مودی قبضی را پرداخت کرده اما در این قسمت "وصول نشده" نمایش داده شد،پس از گذشت 48 ساعت از پرداخت قبض، باید مودی به اداره امور مالیاتی مراجعه کند.
در صورتی که قبض از طریق دستگاه پوز کانون PCPOS پرداخت و بعد از 24 ساعت وصول نشد ، موضوع از طریق تیکت با عنوان درخواست بانکداری الکترونیک ثبت نمایید.

Back To Index > مالیات بر مشاغل خودرو


 Last updated Wed, May 29 2019 12:28pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!