خدمات نظام مهندسی

صدور و ابطال و ارتقا مدارک نظام مهندسی


Frequently Asked Questions

 1. آیا اصل پروانه الزامی می باشد؟  
 2. آیا امکان ثبت کد رهگیری مرسوله پستی در سامانه نظام مهندسی وجود دارد؟  
 3. آیا به ازای مهر شهرسازی باید فایل نمونه مهر و امضاء پرینت گرفته شود؟  
 4. آیا تصویر مدرک ارائه شده با مدرک آپلودی داخل سامانه باید برابری داشته باشد؟  
 5. آیا کلیه افراد ملزم به پرداخت مابه التفاوت هستند؟  
 6. اگر تعداد مدارک تعیین شده جهت بررسی به دفتر پیشخوان بیش از 10 مدرک باشد چه اقداماتی باید در سامانه انجام شود؟  
 7. برای ارسال مدارک میتوان از پاکت نامه معمولی استفاده کرد؟یا حتما باید از پاکتهای که نظام مهندسی به متقاضی داده است استفاده شود؟  
 8. برای دریافت تعهدنامه صفرکیلوبایتی چه اقداماتی می بایست انجام داد؟  
 9. تعداد کل مدارک که باید توسط دفتر مورد بررسی قرار گیرد،به چه صورت می باشد؟  
 10. تعهد نامه فعال سازی خدمت نظام مهندسی  
 11. در چه مواردی نیاز به مفاصا است ؟  
 12. شیوه ارسال مدارک و آدرس نظام مهندسی برای ارسال مدارک  
 13. فایل توضیحات بروز شده خدمت  
 14. فرم قوانین اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار  
 15. فرم نمونه مهر و امضاء  
 16. فیلم آموزشی خدمت نظام مهندسی  
 17. قوانین ثبت درخواست در سامانه  
 18. قوانین سامانه قبل از ثبت متقاضی  
 19. مدارک مورد نیاز برای تکمیل ثبت نام متقاضیان در سامانه نظام مهندسی  
 20. ویژگی‌های تصویر مجاز اعلام شده توسط سازمان نظام مهندسی جهت اخذ از متقاضی  
 21. پرداخت فیش 6 هزار تومان از چه طریق امکانپذیر است؟  
 22. پیش نیازهای دفتر پیشخوان جهت ارائه خدمت  
 23. چه مواردی جهت افزایش کیفیت ارائه خدمت توسط دفاتر یشخوان می بایست رعایت گردد؟  

« Go Back

Please Wait!

Please wait... it will take a second!