به مرکز پشتیبانی خوش آمدید


این بخش به جهت ارائه پشتیبانی سریع به نهاد ها و سازمانهای مرتبط با پیشخوان خدمات دولت ایجاد گردیده است. به هر درخواست شناسه ای تعلق میگیرد تا بررسی و پی گیری آن درخواست در آینده به سهولت انجام شود. تمامی درخواستها در بانک اطلاعاتی آرشیو میگردد تا در صورت نیاز توسط تیم ما و یا خود شما مورد مطالعه یا بازنگری مجدد قرار گیرد. جهت استفاده از این درگاه به یک آدرس معتبر پست الکترونیک نیاز دارید.

Open a New Ticket


Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.

Check Ticket Status


We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.

Be sure to browse our Frequently Asked Questions (FAQs) before opening a ticket

Please Wait!

Please wait... it will take a second!