Frequently Asked Questions

خطای 691
 
image
این خطا برای هرد دو کانکشن SSTP و SmartCard وجود دارد!
علت:  Username یا Password وارد شده صحیح نمی باشد یا در برخی موارد آدرس IP اینترانتت دفتر بدون اطلاع تغییر یافته است، و یا نصب کردن اشتباه کانکشن PPTP به جای SSTP و یا بلعکس.

راه حل:  ابتدا از صحیح وارد کردن Username یا Password اطمینان حاصل فرمایید. در صورت اطمینان، احتمالا IP شما تغییر یافته است که در این صورت بایستی IP جدید را از مخابرات تهیه و طی یک نامه رسمی با مهر و امضا مسئول دفتر به صورت فایل عکس یا PDF، از قسمت پشتیبانی در سایت epishkhan.ir اقدام به ارسال Ticket با موضوع تغییر IP نمایید.

Back To Index > طرح SIN، ثبت احوال، کارت هوشمند ملی


 Last updated Tue, Dec 26 2017 3:19pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!