Frequently Asked Questions

در قسمت تغییر نام اطلاعات مالک جدید در کدام بخش ثبت می شود؟


پس از درج کد اشتراک و ثبت اطلاعات درخواست دهنده (شخصی که برای درخواست تغییر نام به پیشخوان مراجعه می نماید)وارد صفحه تکمیل اطلاعات درخواست می شوید،در چهار فیلد بالای صفحه اطلاعات  نام مالک پیشین درج شده است .
اطلاعات مالک جدید را می بایست در فیلد های پایین اضافه نمایید .
لازم به ذکر است در صورتی که فیلد های پایین دارای اطلاعاتی مالک قبل بوده است ،امکان ویرایش می باشد .

Attachments: 4.png (125.1 kb) 
Back To Index > شرکت گاز تهران


 Last updated Tue, Jul 6 2021 3:59pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!