Frequently Asked Questions

توضیحات داشبورد مدیریت دفاتر
پیرو تقاضای دفاتر پیشخوان دولت، جهت مدیریت بهتر خدمات و امکان توزیع خدمات بر اساس سرویس و توزیع بهتر فرآیندها و حسب قولی که به دفاتر داده شده بود امکان جدیدی با عنوان " داشبورد مدیریت دفتر" به پرتال اضافه گردیده است که دارای قابلیت های زیر می باشد :

1-تخصیص دسترسی جداگانه ورود به پرتال به تفکیک اپراتور توسط مدیر دفتر
2-تخصیص کانکشن ساین به تفکیک اپراتور توسط مدیر دفتر
3-تعیین سطح دسترسی به خدمات پرتال برای اپراتورها توسط مدیر دفتر
4-مدیریت اپراتورها توسط مدیر دفتر
5-نظارت و مانیتورینگ عملکرد اپراتورهای دفتر در امر خدمت رسانی

راهنمای مربوطه در سامانه LMS در بخش لینک های پرکاربرد نیز قرار داده شده است.
 و فایل راهنما را طبق پیوست میتوانید مطالعه فرمایید:

Attachments: داشبورد مدیریت دفاتر.pdf (1.8 mb) 
Back To Index >  درگاه پیشخوان


 Last updated Mon, Jun 12 2017 12:54pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!